Статут

СТАТУТ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Молодіжна громадська організація "Незалежна асоціація молоді" (далі - НАМ) є Переяслав-Хмельницькою міською молодіжною громадською організацією, створеною для здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних, національно-культурних та інших інтересів молоді.1

1.2 НАМ створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядуванні, законності та гласності.

1.3 НАМ здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством і цим статутом .

1.4 Діяльність НАМ поширюється на місто Переяслав-Хмельницький .

1.5 НАМ набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в відділі юстиції (міської ради), має самостійний баланс, відокремлене майно, всі рахунки в установах банків незаборонені законом (в тому числі і валютний рахунок), штампи і печатки встановленого зразка, бланки, свою емблему, символіку та іншу атрибутику, зразки яких встановлюються правлінням . Символіка реєструється у встановленому порядку . Може набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судових органах .

1.6 Співпрацює з іншими громадськими організаціями та партіями .

1.7 Повна назва молодіжної громадської організації українською мовою - "Незалежна асоціація молоді" .

1.8 Місце знаходження керівних органів -м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавловська 3, тел. 5-42-23

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАМ

2.1 Мета - здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних, національно-культурних та інших інтересів молоді (міста Переяслав-Хмельницький)

2.2 Завданнями організації є:

 • залучення широких верств молоді до участі в суспільно-політичному житті України та сприяння підвищенню громадської активності молодих людей Переяслава;
 • сприяння формуванню та реалізації державної молодіжної політики, розробці цільових молодіжних програм в Переяславі;
 • сприяння відродженню та розвитку в молодіжній сфері національно-патріотичних та духовно-культурних традицій українського народу ;
 • відстоювання законних інтересів молоді засобами, передбаченими чинним законодавством України;
 • підвищення суспільної, культурологічної та наукової активності молоді;
 • всебічне сприяння економічній та культурній інтеграції молоді міста із європейським товариством та НАТО;
 • формування досвіду суспільної міжнародної, політичної, ділової, та гуманітарної діяльності молоді;
 • всебічне сприяння прогресивним формам навчання та підготовки фахівців в галузі економіки, соціології, права, культури, екології, управління, інформації, й охорони здоров’я тощо;
 • сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації, здійсненню науково-освітніх та навчальних програм і проектів для фахівців-членів НАМ, молодих громадян, та юридичних осіб-партнерів НАМ;
 • розвиток системи кредитування житлового будівництва для молодих сімей та одиноких молодих громадян;
 • розвиток системи кредитування навчання молоді (здобуття вищої та післядипломної освіти), створення дієвої системи професійної орієнтації та підготовки молоді;
 •  сприяння створенню сучасної нормативно-правової бази, її підтримка та інформаційно-аналітичне забезпечення;
 • участь у підготовці та розповсюдженню аналітичних, наукових, інформаційних матеріалів, експертних висновків;
 • участь у підготовці та поширенню серед молоді міста просвітницьких матеріалів;
 • участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та іншими засобами, які не суперечать законодавству України;

2.3 Для досягнення мети та виконання завдань НАМ здійснює свою діяльність в таких напрямках:

 • організовує та проводить теоретичні та науково-практичні  конференції, тематичні «круглі столи», прес-конференції, фестивалі, семінари, конкурси, концерти, спортивні змагання, зустрічі молоді та інші культурно-масові заходи
 • співпрацює з місцевими органами влади та іншими громадськими організаціями;
 • може проводити незалежні соціологічні дослідження ;
 • бере участь у політичній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації);
 • співпрацює з фондами, інститутами, комерційними структурами, донорськими організаціями;
 • виступає учасником цивільно-правових відносин, представляє і захищає свої інтереси, а також законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах та органах місцевого самоврядування, керівних органах навчальних закладів ;
 • організовує та забезпечує зустрічі з видатними вченими, політичними діячами, митцями, відомими підприємцями;
 • засновує власні друковані та електронні засоби масової інформації (періодичні газети та журнали, інформаційні бюллетні, теле-студії, теле-радіо-канали);
 • здійснює необхідну комерційну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи;
 • одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію та матеріальну допомогу, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
 • вносить законодавчі ініціативи та інші пропозиції до органів влади та управління;
 • реалізовує власні програми та проекти, бере участь у спільних вітчизняними та зарубіжними організаціями програмах і проектах;
 • здійснювати шляхом створення видавництв видавничу діяльність, співпрацювати із зацікавленими прес-центрами та інформаційними агентствами;
 • брати участь у здійсненні інформаційно-ресурсної, фінансової, та технічної підтримки наукових та навчальних закладів, науковців, та викладачів, слухачів і студентів;
 • засновує наукові молодіжні, студентську товариства, наукові аналітичні центри та здійснює їх фінансову підтримку;
 • засновує благодійні фінансові молодіжні фонди;
 • проводить громадську експертизу та громадські слухання з питань, пов’язаних з метою та завданнями НАМ;
 • проводить інші заходи та діяльність в інтересах НАМ та молоді , що не суперечать чинному законодавству України.

3. ЧЛЕНСТВО

3.1 Членом НАМ можуть бути громадяни України віком від 14 до 35 років, незалежно від національності, віросповідання, фаху, які добровільно виявили бажання своєю працею, знаннями та участю стверджувати мету і виконувати завдання НАМ .

3.2 Членство в НАМ є індивідуальним та колективним.

3.3 Члени НАМ можуть одноразово брати участь в роботі інших громадянських об'єднань, якщо така діяльність не суперечить статуту НАМ та чинному законодавству.

3.4 Прийом у члени НАМ здійснюється за письмовою заявою кандидата і прийняттям рішення загальними зборами.

3.5 Особи старшого віку можуть бути членами НАМ, якщо їх кількість не буде перевищувати третину загальної кількості членів НАМ. У складі виборних органів НАМ кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів.

3.6 Колективними членами НАМ можуть бути міські молодіжні та дитячі громадські організації та інші об'єднання громадян . Колективні члени беруть участь у діяльності НАМ через своїх представників .

3.7 Вступ до НАМ колективних членів здійснюються через подання заяви та рішення відповідного керівного статутного органу організації, що має намір вступити .

3.8 Членство в НАМ може бути припинено добровільно на підставі письмової заяви члена організації.

3.9 У  випадку  дискредитації,  заподіянню  шкоди  НАМ,   невиконання   статутних обов'язків член НАМ може бути виключений з її рядів рішенням Правління НАМ .

3.10 Рішення про виключення з рядів НАМ члена виборного органу організації може ухвалюватись виключно за згодою органу, який його обрав.

3.11 Колективний член НАМ, який порушує статут НАМ або дискредитує НАМ, може бути виключений з неї за рішенням Правління НАМ .

3.12 При  виході  або  виключенні з  членів організації,  сплачені членські внески поверненню не підлягають.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАМ.

4.1 Права та обов'язки членів НАМ реалізуються в порядку, визначеному цим статутом.

4.2 Член НАМ має право:

 • обирати і буті обраним до всіх органів НАМ;
 • отримувати інформацію про діяльність НАМ;
 • брати участь у обговоренні питань, що стосуються діяльності НАМ;
 • вступати з пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності НАМ;
 • звертатися до керівництва НАМ з будь-яких питань діяльності організації;
 • висловлювати думку відмінну від думки більшості;
 • брати участь у заходах що проводяться НАМ.

4.3. Член НАМ зобов'язаний:

 • дотримуватись організаційної дисципліни;
 • виконувати рішення керівних органів організації;
 • брати посильну активну участь у діяльності НАМ;
 • не допускати дій, що перешкоджають реалізації ухвал НАМ;
 • дбати про зміцнення авторитету НАМ;
 • своєчасно сплачувати членські внески.

5. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ НАМ

5.1. Вищим керівним органом НАМ є З'їзд. З'їзд скликається не рідше одного разу на три місяці. Позачерговий З'їзд НАМ може бути скликаний за рішенням Правління НАМ. Координаційної Ради НАМ або на вимогу не менше 2/3 членів НАМ.

5.2 З'їзд є правомочним при наявності не менш 2/3 делегатів.

5.3 З'їзд може вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності НАМ. З'їзд НАМ:

 • приймає статут НАМ, вносить до нього зміни та доповнення;
 • обрання Правління, Голови НАМ, Контрольно-ревізійної комісії на 1 рік;
 • затверджує склад Координаційної Ради;
 • затверджує бюджет НАМ, заслуховує звіт про його виконання;
 • заслуховує звіти Координаційної Ради та Контрольно-ревізійної комісії;
 • вирішує питання про будь-які інші питання що стосуються діяльності НАМ.

5.4 Форма голосування визначається з'їздом.

5.5 Рішення З'їзду є обов'язковим до виконання.

5.5.1 Керівним  органом  НАМ  між  з'їздами  є  Координаційна  Рада  НАМ. Координаційна Рада збирається за рішенням Правління не пізніше одного разу на місяць і правомочна при наявності не менше 2/3 її складу.

5.5.2 Координаційна Рада розробляє та координує основні напрямки діяльності НАМ, заслуховує звіти Правління, визначає порядок сплати та розмір членських внесків, затверджує бюджет НАМ. Координаційна Рада має право скликати позачерговий З'їзд НАМ.

5.5.3 Рішення   Координаційної   Ради    є    правочинним,    якщо    за   нього проголосувало 2/3 від загальної кількості присутніх.

5.6  Діючим керівним органом між засіданнями Координаційної Ради є Правління. До складу Правління входять Голова НАМ, заступники голови НАМ, а також інші члени НАМ у кількості не більше 9 чоловік.

5.6.1 Засідання Правління скликається Головою НАМ не рідше ніж 1 раз на 2 тижні, і є правомочним за присутності усіх членів Правління.

5.6.2 Правління НАМ

 • організовує виконання рішень З'їзду та Координаційної Ради;
 • визначає пріоритетність організації завдань, поставлених З'їздом;
 • здійснює програшно-проектне планування поточної діяльності НАМ;
 • розробляє і ухвалює звернення, заяви, відозви від імені НАМ;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності;
 • відповідно до чинного законодавства, приймає рішення про організацію власної комерційної діяльності;
 • у встановленому законом порядком організовує видавничу та інформаційну діяльність  НАМ  -  розпоряджається  майном та коштами  НАМ,  в  межах бюджету затвердженого З'їздом НАМ;
 • робить заявки з актуальних питань суспільного-політичного життя;
 • затверджує зразки печаток штампів, бланків, інших реквізитів, а також символіку НАМ;
 • затверджує Положення про Секретаріат та контролює його діяльність;
 • вирішує поточні організаційні питання;
 • в межах, визначених Координаційною Радою, здійснює її повноваження;
 • скликає Координаційну Раду;
 • затверджує положення про Контрольно-ревізійну комісію;
 • вирішує інші питання які не належать до виключної компетенції з'їзду НАМ та Координаційної Ради.

5.6.3 Рішення Правління є правочинним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Правління.

5.7  У період між З'їздами, засіданнями Координаційної Ради та Правління поточною діяльністю НАМ керує її Голова.

5.7.1 Голова НАМ:

 • організовує роботу Координаційної Ради НАМ;
 • організовує роботу Правління НАМ і головує на її засіданнях;
 • без доручення представляє НАМ у зовнішніх стосунках;
 • має право підписів документів від імені НАМ;
 • робить заяви від імені НАМ;
 • керує секретаріатом НАМ;
 • головує на З'їзді НАМ по засіданнях Координаційної Ради та Правління;
 • вносить пропозиції щодо кандидатур заступників голови НАМ;
 • здійснює   оперативне   управління   майном   і   коштами   НАМ   в   межах
 • зумовлених Правлінням, а також згідно затверджених бюджетів НАМ;
 • відкриває та закриває рахунки в установах банків, укладає договори та угоди;
 • може делегувати частину своїх повноважень заступникам.

5.7.2. Голова обирається більшістю голосів делегатів З'їзду НАМ.

5.8 Заступники голови НАМ за дорученням Голови виконують частину його обов'язків.

5.9 Заступники Голови НАМ обираються у кількості трьох чоловік, організовують і здійснюють   поточну   роботу   організації   по   закріплених   напрямках   в   питаннях організаційної діяльності, економічної політики та ідеології. Заступник Голови з питань організаційної діяльності відповідає за роботу по підготовці, розробці та організації діяльності НАМ. Заступник Голови з ідеології керує діяльністю НАМ у напрямку агітації та пропаганди, керує Прес-службою НАМ, у разі відсутності Голови НАМ, робить заяви.

Заступник Голови з економічних питань відповідає за матеріально-технічне забезпечення діяльності НАМ.

5.10 Робочим органом НАМ є Секретаріат. Члени Секретаріату здійснюють підготовку робочих документів Правління і контроль за виконанням її рішень; підтримують зв'язки зі   структурними   підрозділами   НАМ,   одержує,   обробляє   і   аналізує  одержану інформацію, оперативно інформує керівні органи НАМ про стан організації, веде статистичний бухгалтерський облік. Готує і подає відповідну звітність.

5.11 Керівництво роботою Секретаріату здійснює Голова Секретаріату НАМ.

5.11.1 Голова Секретаріату:

 • розробляє штатний розклад;
 • засвідчує документи НАМ, організовує ведення діловодства, зберігає штампи, печатки, прапор НАМ.

5.12. Контрольним органом НАМ є контрольно-ревізійна комісія НАМ, що обирається на період між з'їздами та діє згідно з Положенням, затвердженим Координаційною Радою НАМ.

5.12.1 .Контрольно-ревізійна комісія:

 • контролює і перевіряє господарську та іншу комерційну діяльність НАМ .
 • здійснює контроль за дотриманням керівними органами та членами НАМ положень статуту НАМ .
 • Контролює виконання рішень З'їзду та Координаційної Ради НАМ.
 • здійснює контроль за використанням бюджетних коштів .

6. МАЙНО ТА КОШТИ НАМ .

6.1  Кошти  НАМ   формуються  з   членських  внесків,   добровільних  пожертвувань підприємств, установ і організацій, громадян України, іноземних громадян, надходжень від власної комерційної діяльності та інших надходжень які не заборонені законом .

6.2 Фінансова та матеріальна допомога на реалізацію програм НАМ з державного  та місцевого бюджетів відповідно до законодавства України.

6.3 Надходження від депозитних вкладів, надходження від підприємств та організацій, що перебувають у власності організації.

6.4 Надходження від закордонних фондів та окремих осіб у вигляді грошових коштів в іноземній валюті та українській гривні, в матеріальній допомозі.

6.5 Придбання НАМом майна за рахунок власних коштів для здійснення статутної діяльності.

6.6 НАМ може здійснювати фінансування у межах статутної діяльності інших організацій, які беруть участь у виконанні спільних програм та проектів.

6.7 Кошти НАМ витрачаються на фінансування її статутної діяльності.

6.8 НАМ може мати у власності будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, майно культурно-просвітницького призначення, інше майно, необхідне для виконання статутних   завдань,   передану   їй   у   власність   членами   НАМ   або   державою   в установленому   законом   порядку,   набуте   від   членських   внесків,   пожертвувань громадянами, підприємствами, організаціями та установами, а також майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом .

6.9 Кошти   та   інше   майно   НАМ,   зокрема   у   випадку   ліквідації,   не   можуть перерозподілятися між її членами, а використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.

6.10 НАМ   веде   оперативний   та   бухгалтерський   облік,   статистичну   звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах передбачених чинним законодавством .

6.11 НАМ  не   несе   відповідальності   за  зобов'язання   своїх  членів,   а  останні   не відповідають за зобов'язання НАМ .

7. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ.

7.1 Зміни та доповнення до статуту вносяться на з'їзді більшістю у 2/3 голосів від кількості делегатів .

7.2 Про зміни, що відбулися в статутних документах, НАМ в п'ятиденний строк повідомляє реєстраційний орган.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

8.1 Діяльність НАМ може бути припинена шляхом реорганізації або ліквідації.

8.2 Реорганізація НАМ відбувається за рішенням З'їзду якщо за нього проголосувало не менше 2/3 делегатів .

8.3 Ліквідація НАМ здійснюється за рішенням З'їзду, якщо за це проголосувало не менше 2/3 делегатів або за рішенням суду .

ТРИМАЙТЕ ЗВ'ЯЗОК

Наша команда завжди буде рада вітати Вас!
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: